Αποποίηση Ευθύνης και Πολιτική Απορρήτου

Τα Μέλη του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr είναι υπεύθυνα για την προστασία της εμπιστευτικότητας του προσωπικού τους Ονόματος Μέλους (Username) και Κωδικού Πρόσβασης (Password). Τα Μέλη συμφωνούν να ενημερώσουν τον διαχειριστή του ιστότοπου για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των παραπάνω προσωπικών/μοναδικών στοιχείων.

Ο ιστότοπος παρέχει συνδέσμους (hyperlinks) προς διαδικτυακούς ιστότοπους των οποίων δεν ελέγχει την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των πληροφοριών ή υπηρεσιών. Η ΕΤΑΔ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για την ποιότητα, καταλληλότητα ή λειτουργικότητα τέτοιων διαδικτυακών ιστότοπων. Είναι αμοιβαίως αποδεκτό ότι τα Μέλη του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr παραιτούνται οποιωνδήποτε νομικών διεκδικήσεων κατά της ΕΤΑΔ Α.Ε. σε σχέση με αυτούς τους διαδικτυακούς ιστότοπους.
Στις περιπτώσεις διεξαγωγής από τον ιστότοπο ηλεκτρονικών διαγωνισμών ακινήτων τρίτων τα οποία δεν ανήκουν ή δεν διαχειρίζονται από την ΕΤΑΔ Α.Ε., η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών των ακινήτων αυτών. Η ΕΤΑΔ Α.Ε. δεν πραγματοποιεί ελέγχους στα ακίνητα αυτά ούτε ευθύνεται για την ποιότητα κατασκευής τους. Η ευθύνη για την ορθότητα της περιγραφής των ακινήτων, των στοιχείων και των λοιπών παρεχόμενων πληροφοριών και η ύπαρξη τεχνικών και νομικών ελαττωμάτων, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον Ιδιοκτήτη του ακινήτου και η ΕΤΑΔ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτά.

Στις περιπτώσεις διεξαγωγής από τον ιστότοπο ηλεκτρονικών διαγωνισμών ακινήτων τρίτων τα οποία δεν ανήκουν ή δεν διαχειρίζονται από την ΕΤΑΔ Α.Ε., ρητά συμφωνείται ότι οι σχέσεις του Αγοραστή με τον Ιδιοκτήτη του ακινήτου διέπονται αποκλειστικά από την μεταξύ τους σύμβαση, ότι η ΕΤΑΔ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οτιδήποτε αφορά στην συναλλαγή του Αγοραστή με τον Ιδιοκτήτη του ακινήτου και ότι δεν υπέχει καμία ευθύνη σε σχέση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την πώληση και παράδοση του ακινήτου του Ιδιοκτήτη που διατίθενται στον Αγοραστή μέσω των διαδικασιών διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού από τον ιστότοπο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η ΕΤΑΔ Α.Ε. αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ν.2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει, για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. διασφαλίζει το απόρρητο και την ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει και επεξεργάζεται μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά από το εξειδικευμένο προσωπικό της Εταιρείας και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων αυτών.

Τα προσωπικά δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός αν υφίσταται σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, ή εφόσον παρόμοια κοινοποίηση σχετίζεται με τους σκοπούς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που τυχόν επιθυμείτε να προβείτε σε άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από τον Ν.2472/1997 μπορείτε να επικοινωνείτε με τον διαχειριστή του ιστότοπου στην διεύθυνση: ΕΤΑΔ Α.Ε., Βουλής 7, 105 62 Αθήνα, Τηλ.: 210 333 9711.