Πολιτική Απορρήτου

 ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Η Εταιρεία

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην κυριότητα της και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που της έχουν ανατεθεί από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και από άλλες ανώνυμες εταιρείες, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο (εφεξής «ΕΤΑΔ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»).

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. διαμορφώθηκε με την απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιρειών, Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ, την Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ, Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου ΑΕ και την Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ.

 

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΤΑΔ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην:

•        Διοίκηση /Διαχείριση Δημόσιας Περιουσίας (Τουριστικά, Ολυμπιακά, Αστικά, Αγροτικά και λοιπά ακίνητα)

•        Διαχείριση Συμβάσεων μίσθωσης ή και παραχώρησης ακινήτων

•        Λειτουργία τουριστικών επιχειρηματικών μονάδων ως υποκαταστήματα (χιονοδρομικά, μαρίνες, ακτές, ιαματικές πηγές)

•        Αξιοποίηση της Περιουσίας, με ιδιωτικές επενδύσεις, μέσω διαγωνισμών εκμίσθωσης

•        Ανάπτυξη ακινήτων, μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

•        Βραχυχρόνια μίσθωση εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων σε όλη την Ελλάδα για τη διεξαγωγή διαφόρων ειδών εκδηλώσεων (εκθέσεων, συναυλιών, συνεδρίων, ημερίδων, δεξιώσεων κ.λπ.)

•        Συμμετοχές (μετοχική συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα ανάπτυξης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης τουριστικής περιουσίας)

 

Προτεραιότητα της ΕΤΑΔ Α.Ε. είναι η διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της με σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία, σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας, του τουρισμού και των τοπικών κοινωνιών. Πρόθεση της Εταιρείας είναι η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και η προώθηση συνεργειών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΑΔ Α.Ε ανήκει κατά 100% στην ανώνυμη εταιρεία, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε., μετά την θέσπιση του Ν.4389/2016.

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής Οικονομίας.

 

Γνωστοποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η ΕΤΑΔ Α.Ε. θέτει ως πρωταρχικό της στόχο την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων, φυσικών προσώπων, τα οποία ενέχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία. Ειδικότερα, στα πλαίσια της χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας δημοπράτησης δημοσίων ακινήτων e-auction (www.publicrealestate.gr) από τα φυσικά πρόσωπα – μέλη αυτής, φροντίζουμε να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να σας διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το ισχύον νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την Εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρείας.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η εταιρεία με την επωνυμία ΕΤΑΔ Α.Ε., που έχει έδρα στον Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Βουλής αρ. 7, ΤΚ 10562, email: info@etasa.gr, τηλ: 10562 website: http://www.etasa.gr  ενημερώνει ότι, για την υλοποίηση του καινοτόμου  σχεδίου της, ήτοι την αξιοποίηση ακινήτων του χαρτοφυλακίου της με ηλεκτρονικό διαγωνισμό, δημιούργησε τον ιστότοπο www.e-publicrealestate.gr, μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε εγγεγραμμένο μέλος του ιστοτόπου (είτε ορίζεται ως «Χρήστης» (φυσικό/νομικό πρόσωπο), είτε ως «Μεσίτης ακινήτων», που ενεργεί για λογαριασμό τρίτου, να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες για τα διατιθέμενα προς πώληση ή μίσθωση ακίνητα, καθώς επίσης και να συμμετέχει στη διεξαγωγή ηλεκτρονικών διαγωνισμών που αφορούν τα ακίνητα αυτά.  Στο πλαίσιο των παραπάνω παρεχόμενων υπηρεσιών  προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων μελών του (ενδεικτικά, τα δεδομένα υποψηφίων αγοραστών, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα, είτε εκπρόσωποι νομικών προσώπων, είτε μεσίτες- εξουσιοδοτημένοι από τρίτους) καθώς και άλλων προσώπων, όπως για παράδειγμα του προσωπικού της, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) κα Μαριλένα Μπέλλου email: dpo@etasa.gr.

 

Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε [όπως ενδεικτικά το ονοματεπώνυμό σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ο αριθμός τηλεφώνου, το e-mail, το ΑΦΜ, καθώς και οικονομικά στοιχεία που ενδεχομένως κριθούν απαραίτητα για την εγγύηση συμμετοχής σας σε διαγωνισμό καθώς και λοιπές πρόσθετες πληροφορίες που τυχόν απορρέουν από λοιπά δικαιολογητικά της συμμετοχής σας σε διαγωνισμό, όπως ενδεικτικά τα στοιχεία του εξουσιοδοτούντος προσώπου] τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

 

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

(α) οι ενέργειες που απαιτούνται σε προσυμβατικό στάδιο και διενεργούνται εκουσίως από τους υποψήφιους αγοραστές/μισθωτές, όπως για παράδειγμα τα στοιχεία που μας παρέχετε (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, ΑΦΜ κλπ.) προκειμένου να συμμετάσχετε σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό διάθεσης ακινήτων, με σκοπό την ανακήρυξη σας ως πλειοδότη, και την ολοκλήρωση της εκμίσθωσης ή μεταβίβασης του δημοπρατηθέντος ακινήτου με συμβολαιογραφική πράξη, ενώ επίσης στην ίδια νομική βάση (της εκτέλεσης της σύμβασης) εδράζεται και η διαχείριση τυχόν ενστάσεων που μας υποβάλλετε με σκοπό την ακύρωση/επανάληψη σταδίου του διαγωνισμού.

(β) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως για παράδειγμα η διαβίβαση των στοιχείων του αγοραστή σε – συμβολαιογράφο και αρμόδια δημόσια αρχή αρχή προκειμένου να ολοκληρωθεί η πράξη μεταβίβασης κτλ.

(γ) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Έτσι, για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας δημοπράτησης www.e-publicrealestate.gr ενδέχεται να προβαίνουμε σε επεξεργασία των πληροφοριών σύνδεσης (π.χ. στοιχεία πρόσβασης εγγεγραμμένου μέλους), σε έλεγχο της δραστηριότητας των χρηστών εντός του ιστοτόπου, είτε ακόμα και στην αξιολόγηση των  προτάσεων και παρατηρήσεων, που τυχόν υποβάλλουν τα μέλη μας ή απλοί επισκέπτες για τη βελτίωση των online υπηρεσιών μας.

(δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, όπως ενδεικτικά η διαχείριση της επικοινωνίας μας με το κοινό και η ενημέρωσή του σχετικά με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Σας βεβαιώνουμε ότι επί της νομικής αυτής βάσεως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον παρέχετε τη συναίνεσή σας.

(ε) η επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, το οποίο συνίσταται στη συγκεκριμένη περίπτωση στην εκμετάλλευση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου, όπως προβλέπεται σχετικά στο άρθρο 201 του Ν. 4389/2016.

 

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

  • Για την λήψη των απαραίτητων μέτρων στο προσυμβατικό στάδιο του διαγωνισμού, για τη σύναψη της σύμβασης, την καλή εκτέλεση της σύμβασης και την τήρηση των συμβατικών μας δεσμεύσεων.

Από το στάδιο της λήψης των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών για τη  συμμετοχή σας σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, μέχρι την ανάδειξη πλειοδότη και την εκτέλεση της σύμβασης εκμίσθωσης ή  μεταβίβασης του ακινήτου, αντλούμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ομαλή εξέλιξη της μεταξύ μας συνεργασίας, όπως για παράδειγμα, την υποβολή των αιτούμενων προσωπικών σας δεδομένων στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής σε διαγωνισμό, την κατάθεση τυχόν επιπλέον δικαιολογητικών που απαιτούνται (π.χ. νομιμοποιητικά έγγραφα στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματος νομικού προσώπου, ή είναι μεσίτης ακινήτων που ενεργεί για λογαριασμό τρίτου), την καταβολή εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό σε τραπεζικό ίδρυμα κ.α.

  • Για την επικοινωνία μας μαζί σας και τη διαχείριση της σχέσης μας με εσάς

Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή τηλεφώνου για διαδικαστικούς λόγους, όπως για παράδειγμα για την ενημέρωση αναφορικά με την συλλογή ελλειπόντων δικαιολογητικών ενόψει ενός διαγωνισμού, για την παροχή εκπαίδευσης στη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας, για την διαχείριση λοιπών αιτημάτων ή παραπόνων σας κ.α.

  • Για την αποστολή ενημερώσεων (newsletter) και τη διερεύνηση επενδυτικού  ενδιαφέροντος:

Στα εγγεγραμμένα μέλη μας παρέχουμε ενημερώσεις σχετικές με επερχόμενους διαγωνισμούς ακινήτων που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν.

 

Η αποστολή newsletters και λοιπών ενημερώσεων επιτυγχάνεται με την επικοινωνία μας μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) την οποία μας γνωστοποιείτε, είτε κατά την εγγραφή σας ως μέλους του ιστοτόπου μας, είτε, στην περίπτωση που εκδηλώνετε απλό ενδιαφέρον, μέσω των λοιπών στοιχείων (email, τηλέφωνο) που μας γνωστοποιείτε στη φόρμα επικοινωνίας.

 

  • Για τη συμμόρφωση μας με έννομη υποχρέωση

Στο πλαίσια διενέργειας ενός ηλεκτρονικού διαγωνισμού οφείλουμε να συμμορφωθούμε με τους όρους του διαγωνισμού και ως εκ τούτου να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που απαιτούνται στην εκάστοτε διακήρυξη με τον τρόπο και για το σκοπό που υποδεικνύεται. Ακόμα, για την ολοκλήρωση της πράξης μακροχρόνιας εκμίσθωσης ή μεταβίβασης του ακινήτου μετά την οριστική ανάδειξη αναδόχου, οφείλουμε να διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα του μισθωτή/αγοραστή σε κάθε αρμόδια δημόσια αρχή (συμβολαιογράφο, υποθηκοφυλακείο κλπ.).

  • Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών

Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των μελών μας (π.χ. username, password του εγγεγραμμένου μέλους) καθώς και δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από τους απλούς επισκέπτες του ιστοτόπου μας (π.χ. ιστορικό περιήγησης) για την αναβάθμιση της λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr και τη βελτιστοποίηση των online παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Για τη δημιουργία λογαριασμού μέλους:

Για την δημιουργία λογαριασμού μέλους στη διαδικτυακή πλατφόρμα δημοπράτησης δημοσίων ακινήτων e-auction θα πρέπει να μας δηλώσετε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση κατοικίας σας, το τηλέφωνο, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), το ΑΦΜ σας, καθώς και να ορίσετε τους δικούς σας προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης.

 

 

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

 

  • Δημόσιες αρχές, Φορείς επιβολής του νόμου

Τα προσωπικά δεδομένα των πλειοδοτών γνωστοποιούνται και διαβιβάζονται σε συμβολαιογραφική αρχή, στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ και στα υποθηκοφυλακεία, με σκοπό την ολοκλήρωση της μεταβίβασης ακινήτων που ανήκαν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Επίσης η ΕΤΑΔ Α.Ε. ενδέχεται να γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα υποψηφίων διαγωνιζομένων σε δικαστικές αρχές, στην περίπτωση που ανακύψει νομική διαφορά προς επίλυση ενώπιον δικαστικών αρχών, κατόπιν υποβολής ενστάσεων στα επιμέρους στάδια του διαγωνισμού.

  • Συνεργάτες της εταιρείας μας (ΤΑΙΠΕΔ, τράπεζες κτλ.)

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. ενδέχεται να γνωστοποιεί για ενημερωτικούς σκοπούς στο ΤΑΙΠΕΔ τα στοιχεία των αναδόχων των ακινήτων, εφόσον τα ακίνητα αυτά αποτελούν αντικείμενο διαχείρισής της Εταιρείας, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το ΤΑΙΠΕΔ. Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιεί τα στοιχεία των υποψηφίων αναδόχων ενός ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σε συγκεκριμένα τραπεζικά Ιδρύματα, στο πλαίσιο επιστροφής ή κατάπτωσης μιας εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, είτε για την κατάθεση της τιμής κατακύρωσης που αποτελεί την τιμή πώλησης του ακινήτου. Στις περιπτώσεις αυτές η ΕΤΑΔ Α.Ε. παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους συνεργάτες της, στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Επιπλέον η ΕΤΑΔ Α.Ε. ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα ενός υποψηφίου προσώπου, σε τρίτα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, συνυποψήφιους στον ίδιο διαγωνισμό, κατόπιν ειδικού αιτήματος ή ενστάσεων των τελευταίων, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το περιεχόμενο της διακήρυξης, με σκοπό την παροχή πληροφοριών στα πλαίσια διαφάνειας της διαγωνιστικής διαδικασίας.

 

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία διενεργείται με βάση την εκτέλεση σύμβασης ή/και τη λήψη προσυμβατικών μέτρων με σκοπό την εκτέλεση σύμβασης, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την διέπουσα τη σύμβαση διακήρυξη, καθώς και όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη ή αντίκρουση των νομικών αξιώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση και έως την νόμιμη παραγραφή τους. Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατηρούνται ακόμα και για όσο χρονικό διάστημα προσδιορίζεται από λοιπές φορολογικές ή ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας μας μαζί σας και στο μέτρο που η διάθεση των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση από μέρους σας,  τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την   ΕΤΑΔ Α.Ε. απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@etasa.gr .

 

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600, Fax: +30210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr

 

 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

 

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr  περιέχει συνδέσμους  (links) για άλλους ιστότοπους (websites). Η ΕΤΑΔ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στην ίδια. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων.