Τύποι Διαγωνισμών

Στη διαδικτυακή πύλη www.e-publicrealestate.gr διενεργούνται οι εξής τύποι ηλεκτρονικών διαγωνισμών:

Α. Μίας Φάσεως
• Ανοικτού Τύπου (English Auction)
• Κλειστού Τύπου (One Sealed Bid Auction)

Ανοικτού Τύπου: Σε κάθε διαγωνισμό ορίζονται η τιμή εκκίνησης, το βήμα, ο χρόνος έναρξης και ο χρόνος λήξης. Οι συμμετέχοντες προσφέρουν συνεχώς τιμές μεγαλύτερες από την αμέσως προηγούμενη προσφορά, με ελάχιστη αύξηση το βήμα του διαγωνισμού, έως τον χρόνο λήξης του διαγωνισμού.

Κλειστού Τύπου: Σε κάθε διαγωνισμό ορίζονται ο χρόνος έναρξης και ο χρόνος λήξης και πιθανόν η τιμή εκκίνησης. Οι συμμετέχοντες προσφέρουν μία μόνο τιμή στο χρονικό διάστημα διενέργειας του διαγωνισμού με τέτοιο τρόπο ώστε κανείς συμμετέχων δεν γνωρίζει τη προσφορά των άλλων συμμετεχόντων.

Β. Δύο Φάσεων
• 1η Φάση: Υποβολή Δικαιολογητικών Διαγωνισμού – 2η Φάση: Ανοικτού Τύπου (English Auction)

Στην πρώτη φάση κατατίθενται τα δικαιολογητικά/έγγραφα συμμετοχής με φάκελο. Εντός μικρού χρονικού διαστήματος διενεργείται η δεύτερη φάση του εκάστοτε διαγωνισμού, μέσω ηλεκτρονικής υποβολής οικονομικών προσφορών.