Τύποι Διαγωνισμών

Στη διαδικτυακή πύλη www.e-publicrealestate.gr διενεργούνται οι εξής τύποι ηλεκτρονικών διαγωνισμών:

Α. Μίας Φάσεως
• Ανοικτού Τύπου (English Auction)
• Κλειστού Τύπου (One Sealed Bid Auction)

Ανοικτού Τύπου: Σε κάθε διαγωνισμό ορίζονται η τιμή εκκίνησης, το βήμα, ο χρόνος έναρξης και ο χρόνος λήξης. Οι συμμετέχοντες προσφέρουν συνεχώς τιμές μεγαλύτερες από την αμέσως προηγούμενη προσφορά, με ελάχιστη αύξηση το βήμα του διαγωνισμού, έως τον χρόνο λήξης του διαγωνισμού.

Κλειστού Τύπου: Σε κάθε διαγωνισμό ορίζονται ο χρόνος έναρξης και ο χρόνος λήξης και πιθανόν η τιμή εκκίνησης. Οι συμμετέχοντες προσφέρουν μία μόνο τιμή στο χρονικό διάστημα διενέργειας του διαγωνισμού με τέτοιο τρόπο ώστε κανείς συμμετέχων δεν γνωρίζει τη προσφορά των άλλων συμμετεχόντων.

Β. Δύο Φάσεων
• 1η Φάση: Κλειστού Τύπου – 2η Φάση: Ανοικτού Τύπου (One Sealed Bid το English Auction)

Στην πρώτη φάση κατατίθενται οι μοναδικές προσφορές, με φάκελο ή ηλεκτρονικά, επιλέγονται όσοι θα συμμετάσχουν στην επόμενη φάση, βάσει κριτηρίων που θέτει η Προκήρυξη του εκάστοτε διαγωνισμού, και εντός μικρού χρονικού διαστήματος διενεργείται η δεύτερη φάση ηλεκτρονικά.