Αίτηση Εγγραφής


(Για το Όνομα Μέλους επιτρέπονται μόνο λατινικοί χαρακτήρες, χωρίς κενά)


(Ο κωδικός σας πρέπει να έχει μήκος 8-20 χαρακτήρες και να περιλαμβάνει γράμματα, αριθμούς και σύμβολα)

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους "Όρους & Προϋποθέσεις" συμμετοχής στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς που διεξάγει η ΕΤΑΔ Α.Ε.

* Μεσίτες Ακινήτων κατά την έννοια των άρθρων 197 επ. του Ν.4072/2012.
Οι Μεσίτες Ακινήτων ταυτόχρονα με την αποστολή της «Αίτησης Συμμετοχής» σε διαγωνισμό πρέπει να αποστέλλουν e-mail στον διαχειριστή του ιστότοπου δηλώνοντας: (α) το όνομα/επωνυμία του φυσικού/νομικού προσώπου το οποίο θα εκπροσωπήσουν στον διαγωνισμό και (β) ότι διαθέτουν υπογεγραμμένη Εντολή Ανάθεσης για το συγκεκριμένο ακίνητο. Επίσης, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι ενεργούν για λογαριασμό πελάτη τους, δηλώνοντας το ονοματεπώνυμό του και τον αριθμό της Εντολής Ανάθεσης.